نوشته حکیم محمداعظم خان چشتی ملقب به ناظم جهان در 5122 صفحه
 این کتاب در 4 جلد با بیش از 5000 صفحه یکی از کاملترین مراجع طب سنتی می باشد.